Tjänster

Molekulär testning av AZF region av Y-kromosom

Ett av skälen till manlig infertilitet är kopplad till ändringar i Y-kromosomen: microdeletioner i AZF region. Under normala förhållanden, en stor del av generna lokaliserade  i Y-kromosomen säkerställer en lyckosam spermatogenesprocess genom livet, som startar från puberteten.

Microdeletioners syndrom i AZF-regionen resulterar i markant försämrad spermatogenes eller dess totala stillestånd. Den kliniska bilden hos sådana patienter är typsikt med azoospermia eller svår oligospermia, som kan orsaka manlig infertilitet.

Molekulär diagnos av den genetiska statusen av Y-kromosom microdeletionsyndrom spelar en nyckelroll för att bestämma faktorer av manlig infertilittet inom området reproduktiv medicin. Resultatet av denna diagnos bestämmer framtida steg för patienter som vill bli föräldrar.

Molekylär testning av Y-kromosomens AZF-region

Kliniken iVF Riga erbjuder en ny sorts diagnostik av Y-kromosomen för att upptäcka manlig infertilitet.

Mikrodeletionssyndrom på Y-kromosomen som genetiskt bestämd manlig infertilitetsfaktor. Y-kromosomers mikrodeletionssyndrom som genetiskt bestämd manlig infertilitetsfaktor.

Y-kromosomen som könsbestämningsfaktor.

Människans normala kromosomuppsättning (karyotyp) består av 23 kromosompar
(totalt 46 kromosomer), varav 22 par är autosomala och finns i samma uppsättning hos båda könen. Ett av de 23 paren är könskromosomen och bestämmer därmed individens kön, XX för kvinnan och XY för mannen. Kvinnans karyotyp är normalt 46, XX medan mannens karyotyp normalt är 46, XY.

Under den embryonala utvecklingen, om embryot har den manliga kromosomuppsättningen, är det Y-kromosomen som avgör om embryot utvecklar manlig fenotyp. Först äger testis -utvecklingen rum och eftersom testosteron produceras tidigt, stimuleras på så sätt hela maskuliniseringsprocessen. Största delen av de gener, som återfinns i Y-kromosomen, deltar i den normala spermiebildningsprocessen. Processen fortgår hela livet.

Y-kromosomens roll vid manlig infertilitet

Signifikant är att Y-kromosomen utsätts för slumpvisa förändringar så kallad mutation. En sådan är Y-kromosomens mikrodeletionssyndrom eller AZF (från engelskans azoospermia factor – azoospermifaktor). Mikrodeletionssyndrom leder antingen till en påtaglig störning i spermiebildningen eller till att spermierna blir orörliga. Kliniskt innebär detta, något som är typiskt för dessa patienter, nämligen azoospermi eller oligospermi. Azoospermi eller oligospermi kan vara en anledning till manlig infertilitet.    

Enligt Klinefelter  - syndrom (karyotyp:47,XXY), är AZF  mikrodeletion den vanligaste genetiskt fastställda orsaken till manlig infertilitet. AZF mikrodeletion hos den totala manliga befolkningen finns med en prelatens av 1: 4000, medan den bland infertila män uppgår, enligt olika forskningsresultat till mellan 2 och 17 %.

Om man tar i beaktande att Y-kromosomens AZF region består av tre underregioner AZFa, AZFb, AZFc, så kan mikrodeletionen vara av olika typ (se tabell), vilka också bestämmer syndromets uttryck av fenotyp eller av allvarlighetsgraden av mannens infertilitet.

DeletionstypFörekomst - frekvensKlinisk yttring
AZFa0.5-4%

 Azoospermi
(Sertoli syndrom)

AZFb1-5% Azoospermi
AZFbc1-3% Azoospermi
AZFc~80%Oligospermi eller Azoospermi
AZFabcMycket sällan Azoospermi

Inom det medicinska fortplantningsområdet är Y-kromosomens mikrodeletionssyndroms genetiska status för molekylär diagnostik av primär betydäelse för bestämmandet av mannens infertilitetsfaktor. Resultatet av diagnostiken bestämmer sedan aktivitetsinriktningen hos paret som vill blir föräldrar.

Kliniken iVF Rigas genetiska laboratorium har nu öppnat för en ny möjlighet att diagnosticera
manlig infertilitet och erbjuder molekylära tester av AZF regionen med följande indikationer:

  • Azoospermi
  • Oligozoospermi <5 × 106/mL

Molekylär testing av AZF-regionen är däremot inte lämplig för män med andra kromosomiska avvikelser (förutom 46,XY/45,X), såsom obstruktiv azoospermi eller hypogonadotropisk hypogonadism.

Kliniska fynd som hormonnivå, testis storlek, varikocele, mindre utvecklad testis, etc ger inget förutsägbart värde för AZF-regionens genetiska status.